VEDTEKTER FOR MERÅKER HISTORIELAG

Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2009.
Endring vedtatt på årsmøtet 26. mars 2014. (Gjelder to siste setninger i første avsnitt i § 4)

Endring vedtatt på årsmøtet 10. mars 2016. (Gjelder utnevnelse av representanter i § 5)

Endring vedtatt på årsmøtet 15. mars 2018. (Gjelder signaturretten, § 4, 2. ledd og utnevnelse av representanter § 5)

Ny §6 vedtatt på årsmøtet 17. mars 2021 (Gjelder opprettelse av æresmedlemskap)

§1 Meråker Historielag, som ble stiftet 19. februar 1957, har til oppgave å vekke interessen for, og øke forståelsen av, bygdas historie.
Aktiviteten skal også fremme interessen for historie generelt. Dette vil laget oppnå ved å arrangere møter, utflukter, utstillinger og lignende.
Laget vil søke å fremme sitt mål i samarbeid med andre organisasjoner i bygda, og søke å ha et best mulig samarbeid med Meråker kommune.

§2 Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål, kan bli medlemmer ved å betale års­kontingenten. Meråker kommune er støttemedlem, og fastsetter selv kontingenten.


§3 Årsmøtet er lagets høyeste organ. Årsmøtet holdes innen utløpet av mars måned. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet behandles årsmelding, revidert regnskap, årskontingent og innkomne saker. Vedtak krever alminnelig flertall. Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Alle frammøtte medlemmer har stemmerett. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 10 % av medlemmene forlanger det.


§4 Styret velges av årsmøtet og består av 7 personer. Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremed­lemmer.
Styremedlemmene velges for to år. Hvert annet år velges fire henholdsvis tre medlemmer. Leder og nestleder skal ikke velges samme år.
Det velges 2 vararepresen­tanter til styret. Disse velges for 1 år.
Årsmøtet velger 1 revisor for ett år og en valgkomité bestående av 3
medlemmer som velges for 3 år. Det velges 1 representant hvert år, den som fungerer tredje året er leder i valgkomitéen.

Styret står for lagets daglige drift, men kan utnevne medlemmer og andre til å delta i ulike arbeidsgrupper. Styret er pålagt å føre protokoll. Leder og kasserer har hver for seg signaturrett på vegne av laget.

§5 Styret utnevner 1 representant til styret i Stiftelsen Meråker-Musea, 1 representant til styret i Samspell-91, 1 representant til Bygdemuseets Venner, 1 representant til Boknemnda for Årbok fra historielagene i Stjørdalsbygdene, 1 representant til Foreningen Meråker Jernbanestasjon og 4 medlemmer til Meråker lokalhistoriske arkivgruppe. Nevnte representanter og medlemmer utnevnes for 2 år.

§6 Historielaget kan utnevne æresmedlemmer. Statuttene for æresmedlemskap skal godkjennes av årsmøtet. Styret vurderer og vedtar kandidater. Markeringen skal skje på årsmøtet.

§6 Vedtak om oppløsning av laget kan bare bli gjort av årsmøtet, og krever 2/3 flertall. Lagets midler og eiendom skal i tilfelle brukes til lokalt kulturarbeid etter retningslinjer fastlagt av årsmøtet med vanlig flertall.